Vince Sikorski
Settler’s Pointe Dev., Inc.
P.O. Box 13811
Savannah
GA
31416