Tanya Milton
The Savannah Tribune
1805 MLK Blvd
Savannah
GA
31415